فهرست اجمالی فهرست تفصیلی فهرست شکل‍ها فهرست جداول سخن ناشر ولله الحمد پیشگفتار نویسنده سند راهبردی کتاب چارچوب کتاب فرایند توسعه و اجرای راهبردهای جهاد اقتصادی چارچوب هر یک از فصل‍های کتاب ضمیمه‍ها سپاسگزاری سخنی با خوانندگان بخش اوّل: کلیّات فصل اوّل: مفاهیم و الگوهای مدیریّت راهبردی ره‍آوردها و اهداف یادگیری مقدمه ۱٫ سیر تکامل […]

فهرست اجمالی

فهرست تفصیلی

فهرست شکل‍ها

فهرست جداول

سخن ناشر

ولله الحمد

پیشگفتار نویسنده

سند راهبردی کتاب

چارچوب کتاب

فرایند توسعه و اجرای راهبردهای جهاد اقتصادی

چارچوب هر یک از فصل‍های کتاب

ضمیمه‍ها

سپاسگزاری

سخنی با خوانندگان

بخش اوّل: کلیّات

فصل اوّل: مفاهیم و الگوهای مدیریّت راهبردی

ره‍آوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

۱٫ سیر تکامل راهبرد و مدیریّت راهبردی

۱-۱٫ مدیریت عمومی و راهبرد

۲-۱٫ برنامه‍ریزی سازمان

۳-۱٫ گروه مشاوران بوستن و مک کینزی

۴-۱٫ نظریّه‍ مبتنی بر محیط(بازار)

۵-۱٫ نظریّه‍ مبتنی بر منابع

۶-۱٫ رویکرد فرایندی راهبرد

۷-۱٫ نظریّه‍ قابلیّت‍های پویا

۸-۱٫ شبکه ارزش و هم‍رقابتی

۹-۱٫ پویایی رقابتی

۱۰-۱٫ مدل دلتا

۱۱-۱٫ نظریّه‍ مبتنی بر دانش

۱۲-۱٫ شایستگی‍های محوری سازمان

۱۳-۱٫ سایر نظریّه‍ها

۲٫ مکاتب راهبرد

۱-۲٫ مکاتب از دیدگاه مینزبرگ

۳٫ مبانی نظری و فلسفی راهبرد

۴٫ مفهوم راهبرد و مدیریّت راهبردی در عرصه‍های جهاد اقتصادی

۱-۴٫ تعاریف پنج‍گانه راهبرد

۲-۴٫ راهبرد‍های تعمّدی و نوظهور

۳-۴٫ فرایند شکل‍گیری راهبردی

۴-۴٫ لنزهای راهبرد

۵٫ آسیب‍های راهبرد و مدیریّت راهبردی در ایران

۱-۵٫ لزوم انتشار مجلّات تخصصی راهبرد

۲-۵٫ انتشار کم دانش راهبرد و مدیریّت راهبردی در وب

۳-۵٫ قصور و تقصیر راهبردشناسان ملّی و سازمانی

۴-۵٫ بی‍توجّهی به آثار مدیریّت راهبردی با خواص فعّال و مؤثر

۵-۵٫ یقین و گمان به مطالعات نسبی

۶-۵٫ جدایی مستمّر اجرا و کنترل از تدوین راهبردها

۷-۵٫ بی‍توجّهی به دانش و تجربه انباشته کارکنان و سایر مدیران

۸-۵٫ یکسونگری در شناخت راهبردها

۹-۵٫ موج راهبرد نویسی و کج‍فهمی‍های راهبردیِ راهبرد

۱۰-۵٫ تصمیم‍های خلق‍السّاعه و جا‍به‍جایی مدیران

۱۱-۵٫ جزیره جزیره بودن راهبردها به جای انسجام و شبکه‍های راهبردی

۱۲-۵٫ توجّه به طلای نادر زمان در مطالعات راهبردی

۶٫ خلاصه اجرایی

۷٫ واژگان کلیدی

۸٫ سؤالات و تمرین‍های کاربردی

بخش دوّم: تحلیل محیط راهبردی ملّی و بین‍المللی

مقدّمه

فصل دوّم: تلاطم محیطی و محیط کلان ملّی و بین‍المللی

ره آوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

۱٫ تلاطم محیط ملّی و بین‍المللی جهاد اقتصادی

۱-۱٫ سنجه‍های تحلیل تلاطم محیطی

۲-۱٫ تلاطم‍های محیطی

۲٫ محیط کلان ملّی و بین‍المللی در عرصه جهاد اقتصادی

۱-۲٫ عوامل کلان اقتصادی-مالی

۲-۲٫ عوامل کلان فرهنگی- اجتماعی

۳-۲٫ عوامل کلان زیست‍محیطی

۴-۲٫ عوامل کلان سیاسی-قانونی

۵-۲٫ عوامل کلان علمی-فناوری

۶-۲٫ عوامل جهانی- بین‍المللی

۳٫ پیش‍بینی محیطی و سناریوپردازی

۱-۳٫ سناریوپردازی و سناریوشناسی

۴٫ خلاصه اجرایی

۵٫ واژگان کلیدی پژوهش

۶٫ سؤالات و تمرین‍های کاربردی

فصل سوّم: محیط صنعت و بخش‍ها

ره‍آوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

۱٫ تحلیل رقابت در صنعت و بخش‍ها

۱-۱٫ تحلیل رقابت: چارچوب نیروهای پنج‍گانه

۲-۱٫ پویایی رقابتی و ساختار صنعت

۲٫ تحلیل همکاری و هم‍رقابتی در صنعت و بخش‍ها

۱-۲٫ الگوی چهارگانه روابط در تحلیل محیط

۲-۲٫ شبکه ارزش

۳-۲٫ الگوی منابع پنج‍گانه منفعت مشترک

۳٫ آمایش سرزمین

خلاصه اجرایی

واژگان کلیدی

سؤالات و تمرین‍های کاربردی

فصل چهارم: تحلیل رقیبان، بازار و مشتریان

ره‍آوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

۱٫ تحلیل گروه‍های راهبردی و رقیب

۱-۱٫ گروه‍های راهبردی

۲-۱٫ تحلیل رقیب

۲٫ تحلیل بازارها و مشتریان

۱-۲٫ تحلیل مشتریان

۲-۲٫ راهبردهای چرخه عمر محصول

۳-۲٫ بخش‍بندی بازار و رهنمودهای راهبردی آن

خلاصه اجرایی

واژگان کلیدی

سؤالات و تمرین‍های کاربردی

فصل پنجم: ره‍آوردها و راهبردهای تحلیل محیط

ره‍آوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

۱٫ شناخت فرصت‍ها و تهدیدات محیطی

۲٫ عوامل حیاتی موفقیّت

۱-۲٫ عوامل حیاتی موفقیّت و چرخه عمر صنعت

۳٫ شاخص‍های پایش و اندازه‍گیری جهاد اقتصادی

خلاصه اجرایی

واژگان کلیدی

سؤالات و تمرین‍های کاربردی

بخش سوّم: منابع، قابلیّت‍ها و شایستگی‍های ملّی

مقدمه

۱٫ چارچوب تحلیلی منابع، قابلیّت‍ها و شایستگی‍ها

فصل ششم: تحلیل منابع، قابلیّت‍ها و شایستگی‍ها

ره‍آوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

۱٫ پایه‍گذاری راهبرد بر اساس منابع و قابلیّت‍ها

۲٫ تحلیل منابع

۱-۲٫ منابع مشهود

۲-۲٫ منابع نامشهود

۳٫ قابلیّت‍ها

۴٫ شایستگی‍های محوری

۵٫ منابع، قابلیّت‍ها و شایستگی‍ها

۶٫ نقش راهبرد

۷٫ شایستگی‍های محوری عمومی

۸٫ عناصر هفت‍گانه منابع و قابلیّت‍ها

۱-۸٫ منابع موجود و اکتسابی

۲-۸٫ قابلیّت نوآورانه

۳-۸٫ قابلیّت‍ رقابتی

۴-۸٫ قابلیّت جایگزینی

۵-۸٫ قابلیّت تناسب

۶-۸٫ قابلیّت دوام

۷-۸٫ قابلیّت تقلید

۹٫ سلسله مراتب تحلیل منابع

۱۰٫ چارچوب VRIO: مکانیزمی برای آزمون قابلیّت‍ها و منابع

۱-۱۰٫ ارزشمندی منابع و قابلیّت‍ها

۲-۱۰٫ منابع و قابلیّت‍های کمیاب

۳-۱۰٫ منابع و قابلیّت‍ها به سختی قابل تقلیدند

۴-۱۰٫ قابلیّت سازماندهی و غیرقابل جایگزین بودن منابع و قابلیّت‍ها

۱۱٫ چارچوب عملیّاتی منابع و قابلیّت‍ها

۱-۱۱٫ گام اوّل: شناسایی منابع و قابلیّت‍های کلیدی

۲-۱۱٫ گام دوّم: ارزیابی منابع و قابلیّت‍ها

۳-۱۱٫ گام سوم: توسعه رهنمودهای ضمنیِ راهبردی

۱۲٫ خلاصه اجرایی

واژگان کلیدی

سؤالات و تمرین‍های کاربردی

فصل هفتم: توسعه منابع، قابلیّت‍ها و شایستگی‍ها

ره‍آوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

۱٫ پویایی منابع و پویایی رقابت

۲٫ پویایی رقابتی و تقلیدپذیری منابع

۳٫ قابلیّت‍های پویا

۴٫ دانش: منبع و قابلیّت راهبردی

۱-۴٫ ضرورت دانش در توسعه منابع و قابلیّت‍ها

۲-۴٫ انواع دانش و تبدیل آن‍ها به یکدیگر

۳-۴٫ فرایند دانش و توسعه قابلیّت‍ها

۴-۴٫ ابعاد محتوایی و روشی دانش

۵-۴٫ سطوح دانش‍آفرینی

۶-۴٫ رویکرد فرایندی و عملیاتی دانش

۷-۴٫ سیستم مدیریّت دانش در سازمان‍ها

۵٫ دارایی‍های معنوی

خلاصه اجرایی

واژگان کلیدی

سؤالات و تمرین‍های کاربردی

فصل هشتم: زنجیره ارزش سازمان، صنعت و ملّی

ره‍آوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

۱٫ زنجیره ارزش سازمان

۱-۱٫ شناخت رفتار هزینه‍ای بنگاه

۲-۱٫ شناخت منابع و قابلیّت‍های فعلی

۳-۱٫ پیوند بین منابع و قابلیّت‍ها در سازمان

۴-۱٫ شناخت آسیب‍های قابلیّتی ومنابع

۵-۱٫ فعّالیّت راهبردی بهتر نسبت به رقیبان

۶-۱٫ تحلیل زنجیره ارزش در بستر جهانی

۲٫ زنجیره ارزش صنایع

۱-۲٫ زنجیره ارزش در سازمان‍های تک کسب‍وکار و چند کسب‍وکار

۲-۲٫ رابطه بین زنجیره ارزش

۳٫ تحلیل و توسعه زنجیره ارزش ملّی

خلاصه اجرایی

واژگان کلیدی

سؤالات و تمرین‍های کاربردی

فصل نهم: ره‍آوردهای تحلیل منابع، قابلیّت‍ها و شایستگی‍ها

ره‍آوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

۱٫ قوّت‍ها و ضعف‍های منابع، قابلیّت‍ها، شایستگی‍های ملّی

۲٫ عوامل حیاتی موفقیّت

۱-۲٫ منابع و منشأ عوامل حیاتی موفقیّت

۳٫شاخص‍های پایش و اندازه‍گیری منابع، قابلیّت‍ها، شایستگی‍ها

۴٫ تحلیل فرصت‍ها، تهدیدات، ضعف‍ها و قوّت‍ها

۱-۴٫ فرایند تحلیل SWOT و راهبردهای آن

۲-۴٫ انتقادات سازنده به ماتریس SWOT

۳-۴٫ پویایی ماتریس SWOT

خلاصه اجرایی

واژگان کلیدی

سؤالات و تمرین‍های کاربردی

فصل دهم: مسائل و تصمیم‍های راهبردی

ره‍آوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

۱٫ مسائل نوظهور و توصیفی جهاد اقتصادی

۲٫ فرایند نوظهور و تجویزی تحلیل مسائل جهاد اقتصادی

۱-۲٫ شناخت مسائل جهاد اقتصادی

۲-۲٫ تحلیل مسائل جهاد اقتصادی

۳-۲٫ اولویّت‍بندی مسائل جهاد اقتصادی

۴-۲٫ تدوین پاسخ‍های مسائل جهاد اقتصادی

۵-۲٫ اجرای پاسخ‍های مسائل

۶-۲٫ ارزیابی، نظارت و کنترل نتایج حاصل شده

۳٫ تصمیم‍های راهبردی مسائل جهاد اقتصادی

خلاصه اجرایی

واژگان کلیدی پژوهش

سؤالات و تمرین‍های کاربردی

بخش چهارم: چشم‍انداز راهبردی و بیانیه مأموریّت

مقدمه

فصل یازدهم: چشم‍انداز راهبردی و مأموریّت

ره آوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

۱٫ چشم‍انداز بیست‍ساله و سیاست‍های جهاد اقتصادی

۲٫ چشم‍انداز راهبردی بخش‍ها، صنایع و سازمان‍ها

۳٫ بیانیه مأموریّت

۱-۳٫ مأموریّت مشتری محور

۲-۳٫ مأموریّت شایسته‍محور

۳-۳٫ مأموریّت محصول محور

۴٫ اهداف متعالی و سلسه مراتب اهداف

۵٫ اهداف کمّی و غایی جهاد اقتصادی

۱-۵٫ افق زمانی

۲-۵٫ تمرکز

۳-۵٫ سنجش پذیری اهداف جهاد اقتصادی

۴-۵٫ معیّن و مشخص بودن

۶-۵٫ انعطاف‍پذیری

۷-۵٫ ایجاد انگیزه ملّی

۸-۵٫ مناسب بودن اهداف

۹-۵٫ حوزه‍های طراحی هدف‍های بلندمدّت جهاد اقتصادی

۱۰-۵٫ یکپارچگی اهداف و سلسله مراتب آن‍ها

خلاصه اجرایی

واژگان کلیدی

سؤالات و تمرین‍های کاربردی

بخش پنجم: توسعه و اجرای راهبردهای ملّی و بین‍المللی جهاد اقتصادی

مقدمه

فصل دوازدهم: سطوح سیاست‍ها و راهبردهای جهاد اقتصادی

ره‍آوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

۱٫ فراسیاست‍ها و سیاست‍های کلان

۱-۱٫ فراسیاست‍های دائمی

۲-۱٫ فراسیاست‍های بلندمدّت

۳-۱٫ فراسیاست‍های میان‍مدّت

۴-۱٫ فراسیاست‍های کانونی

۱-۴-۱٫ توسعه و شکاف فراسیاستی

۲-۴-۱٫ اهداف کلان فراسیاستی جهاد اقتصادی

۲٫ سیاست‍های عمومی جهاد اقتصادی

۳٫ راهبردهای جهاد ملّی پویا

۱-۳٫ جهاد امنیّتی-اطّلاعاتی در تحقّق جهاد اقتصادی

۲-۳٫ جهاد اقتصادی عملی-اجرایی

۳-۳٫ جهاد مدیریّتی-سازمانی

۴-۳٫ جهاد راهبردی- سیاستی

۵-۳٫ جهاد دانشی- حکمتی

۴٫ راهبردهای سازمانی جهاد اقتصادی

۱-۴٫ راهبرد کاهش هزینه یا تمایز در قیمت

۲-۴٫ راهبرد تمایز در تصویر محصول و خدمت

۳-۴٫ راهبرد تمایز در پشتیبانی

۴-۴٫ راهبرد تمایز در کیفیت

۵-۴٫ راهبرد نفوذ در بازار

۶-۴٫ راهبرد بسته محصول

۷-۴٫ راهبرد توسعه بازار

۸-۴٫ راهبرد توسعه محصول

۹-۴٫ راهبرد تنوّع

خلاصه اجرایی

سؤالات و تمرین‍های کاربردی

واژگان کلیدی

ضمیمه‍ها

ضمیمه اوّل: سیر مطالعاتی و مأخذ‍شناسی مدیریّت راهبردی

مقدمه

۱٫ روش‍های شناخت منابع و مآخذ مدیریّت راهبردی

۱-۱٫ مرور کتاب‍های مدیریّت راهبردی در مجلّات معتبر

۲-۱٫ ناشران معتبر مدیریّت راهبردی

۳-۱٫ شناخت منابع پژوهشی و آموزشی دانشکده‍های مدیریّت

۴-۱٫ پایگاه‍های اطّلاعاتی کتاب‍ها و مجلّات

۵-۱٫ کتابخانه‍های دانشگاهی

۶-۱٫ سایت‍های ویژه فروش کتاب در بخش بهترین فروش‍ها

۷-۱٫ ارتباط با متخصّصان دانش راهبرد

۸-۱٫ مآخذ آخر فصل‍های کتاب‍ها یا مقاله‍‍های علمی- پژوهشی

۹-۱٫ سایت‍های فعّال مدیریّت راهبردی

۱۰-۱٫ مجلّات معتبر مدیریّت راهبردی

۱۱-۱٫ اطّلاعات کتاب شناختی کتاب‍های معتبر

۱۲-۱٫ دروس دانشگاهی مدیریت راهبردی

۱۳-۱٫ پیگیری تألیفات متفکران مدیریت راهبردی

۱۴-۱٫ انجمن‍های مدیریّت راهبردی

۱۵-۱٫ مراجعه به سیر کتاب‍ها

۱۶-۱٫ استفاده از کتاب‍شناسی‍های موجود

۱۷-۱٫ سایر روش‍های مکمّل شناخت مآخذ

۲٫ نقشه مطالعه راهبرد و مدیریّت راهبردی و مآخذ آن

۱-۲٫ فرایند راهبرد و مدیریّت راهبردی

۲-۲٫ نظریّه‍‍های مدیریّت راهبردی و راهبرد

۳-۲٫ مکاتب مدیریّت راهبردی و راهبرد

۴-۲٫ مبانی اقتصادی مدیریّت راهبردی و راهبرد

۵-۲٫ مبانی فلسفی مدیریّت راهبردی و راهبرد

۶-۲٫ مبانی رفتاری مدیریّت راهبردی و راهبرد

۷-۲٫ روش شناسی راهبرد و مدیریّت راهبردی

۸-۲ . راهبرد و سایر علوم

ضمیمه دوّم: مورد مطالعه: سیاست‍ها و راهبردهای نظام بانکداری ایران برای تحقّق اهداف جهاد اقتصادی

مقدمه

ضمیمه سوّم: موضوع‍هایی برای پژوهش‍های بیشتر

مقدمه

فهرست منابع و مآخذ

نمایه

مطلب قبل: اطلاعات مربوط به کتاب مطلب بعد: فهرست شکل‌ها و نمودارها