مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی

کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت

کاربرد رایانه در مدیریت بنی اسد- فضای مجازی پژوهش