باسمه تعالی چکیده وجود مشکلاتی همچون بی‌توجهی به مزیت‌های اقلیمی ایران در صنعت داروهای گیاهی، ظرفیت‌ بالای بازاریابی و صادرات این محصولات باعث شده که پژوهش حاضر با دو هدف کشف الزامات رقابتی تولید برای صادرات در صنعت داروهای گیاهی و اولویت­بندی آنها انجام شود. بنابراین مسئله این پژوهش از نوع اکتشافی-تبیینی است؛ برای دستیابی […]

باسمه تعالی

چکیده

وجود مشکلاتی همچون بی‌توجهی به مزیت‌های اقلیمی ایران در صنعت داروهای گیاهی، ظرفیت‌ بالای بازاریابی و صادرات این محصولات باعث شده که پژوهش حاضر با دو هدف کشف الزامات رقابتی تولید برای صادرات در صنعت داروهای گیاهی و اولویت­بندی آنها انجام شود. بنابراین مسئله این پژوهش از نوع اکتشافی-تبیینی است؛ برای دستیابی به اهداف روش‌شناسی پژوهش، رویکرد آمیخته و استراتژی آمیخته همگراست؛ به‌این‌ترتیب که داده‌های کیفی به‌منظور شناخت مقتضیات بومی و داده‌های کمی برای آزمون چارچوب مفهومی جهان‌شمول گردآوری می‌شوند. در رویکرد کیفی با انتخاب ۷ نفر از  میان متخصصان صنعت داروهای گیاهی و در چارچوب استراتژی پژوهش عمومی کیفی و همچنین تحلیل مضمون، اولویت­های رقابتی بر اساس فراوانی رتبه­بندی شدند. در رویکرد کمی به دلیل ضرورت شناخت اهمیت الزامات از سوی خبرگان و همچنین میزان عملکرد صنعت داروهای گیاهی، از روش تحلیل اهمیت-عملکرد استفاده شد؛ بدین صورت که سؤالات مصاحبه بر اساس چارچوب مفهومی ادبیات موضوع احصاء و تعداد ۵۰ پرسشنامه در میان تولید کنندگان و مجریان این صنعت توزیع شد که ۱۹ پرسشنامه حاوی اطلاعات کامل برگشت داده شد و بر اساس مدل اهمیت عملکرد و در چارچوب استراتژی‌های چهارگانه این مدل الزامات رقابتی اولویت‌بندی شدند. نتایج حاصل از تفسیر داده‌های آمیخته همگرا نشان می‌دهد تولید قابل­اطمینان و مجهز به استاندار­ها و مجوز­های بین­المللی و قابلیت تطابق با ویژگی­های مدنظر مشتری در صدر اولویت­هایی است که پیشنهاد می­شود متخصصان این صنعت برای ورود به بازارهای جهانی روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

نویسندگان:

محمدباقر ایمانی نژاد

رضا بنی اسد

سید مجتبی نبوی فرد

واژگان کلیدی

راهبرد تولید برای صادرات، داروهای گیاهی، اقتصاد مقاومتی، مزیت رقابتی، تحلیل اهمیت عملکرد (IPA)

پذیرفته شده جهت چاپ در نشریه مطالعات راهبردی بسیج.

نشانی مقاله در نشریه