باسمه تعالی استفاده از تحلیل مضمون زمانی مفید فایده است که علاوه بر شناسایی مضامین، امکان رتبه بندی آنها از طریق یکی از استراتژی های پژوهش کمی یا تحقیق در عملیات نرم وجود داشته باشد. زیرا معرفی صرف چندین مضمون هر چند گامی جلو برای یک شرکت محسوب می‌شود اما باید گفت که نمی توان […]

باسمه تعالی

استفاده از تحلیل مضمون زمانی مفید فایده است که علاوه بر شناسایی مضامین، امکان رتبه بندی آنها از طریق یکی از استراتژی های پژوهش کمی یا تحقیق در عملیات نرم وجود داشته باشد. زیرا معرفی صرف چندین مضمون هر چند گامی جلو برای یک شرکت محسوب می‌شود اما باید گفت که نمی توان به صورت جدی در مورد اجرایی کردن آن تصمیم‌گیری کرد. اجرایی شدن مضامین بعد از رتبه بندی‌ و اظهار نظر خبرگان به خوبی صورت خواهد گرفت.

به عنوان مثال  مضامینی شناسایی شده و بعد از آن با رویکرد IPA رتبه بندی شوند.

برای شناسایی مضامین و بعد از آن رتبه بندی با IPA به مقاله زیر مراجعه فرمایید: