باسمه تعالی یکی از مواردی که در پژوهش‌های داخلی به وفور دیده می‌شود عدم تفکیک مسئله و مشکل از یکدیگر است. در واقع مشکل difficulty به صورت مبهم و کلی گفته می‌شود و در بین مردم و عموم نیز برای آن صحبت می‌شود اما مسئله بر اساس شواهد مربوط به مشکل شکل می‌گیرد و هر […]

باسمه تعالی

یکی از مواردی که در پژوهش‌های داخلی به وفور دیده می‌شود عدم تفکیک مسئله و مشکل از یکدیگر است. در واقع مشکل difficulty به صورت مبهم و کلی گفته می‌شود و در بین مردم و عموم نیز برای آن صحبت می‌شود اما مسئله بر اساس شواهد مربوط به مشکل شکل می‌گیرد و هر کسی می تواند با عینک خود به آن مشکلات نگاه کند.

به عنوان مثال: در جامعه مشکلات اقتصادی همچون تورم، فقر و گرانی دیده می‌شود. ممکن است شخصی مسئله را در نبود الگوی جامع ببیند و ممکن است شخص دیگر بخواهد برای این مشکلات مسئله عدم و جود شناسایی روابط را مطرح کند.

ادامه دارد و ویرایش می شود…