مأخذ مورد مطالعه: فصل دوم کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت با عنوان  جستجوی پیشینه نظری، تجربی و روش‌شناسانه پژوهش ره‍آوردها و اهداف یادگیری پس از مطالعه این فصل شما می‍توانید: روش‍های گوناگونِ شناسایی واژگان کلیدی پژوهش خود را بازشناسید؛  از روش‍های یافتنِ واژگان معادلِ اصطلاحات فارسی به انگلیسی و بالعکس استفاده کنید؛  نکات مهمِ استفاده […]

مأخذ مورد مطالعه: فصل دوم کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت با عنوان

 جستجوی پیشینه نظری، تجربی و روش‌شناسانه پژوهش

رهآوردها و اهداف یادگیری

پس از مطالعه این فصل شما میتوانید:

 • روشهای گوناگونِ شناسایی واژگان کلیدی پژوهش خود را بازشناسید؛
 •  از روشهای یافتنِ واژگان معادلِ اصطلاحات فارسی به انگلیسی و بالعکس استفاده کنید؛
 •  نکات مهمِ استفاده از کلیدواژهها را به کار بندید.

سؤالات کلیدی 

 • چه روشهایی در اینترنت برای شناسایی واژگان کلیدی پژوهش شما وجود دارد؟
 • چه روشهایی در خارجِ فضای اینترنت برای این کار میشناسید؟
 • نمونههایی از فرهنگواژهها و دایرةالمعارفهای مفید را نام ببرید و روشهای بهرهبرداری از آنها را توضیح دهید.
 • نکات مهمِ استفاده از کلیدواژهها کداماند؟

خلاصه

بدلیل اهمیت کلیدواژهها در انجام یک پژوهش، این فصل به طور خاص بر این مسئله متمرکز گردید. معرفی راهکار گوناگون شناسایی و دستیابی به کلیدواژههای مربوط به پژوهش، با استفاده از روشهای متعددی همچون استفاده از منابع مستقیم، واژهنامهها، جستوجوهای اینترنتی و مانند آنها، از جمله مسائل مورد توجه این فصل بودند. و در نهایت هم برخی نکات مهم در رابطه با بکارگیری کلیدواژهها مطرح گردید.

 

موضوعات مورد بحث

 1. روشهای شناسایی واژگان کلیدی

۱-۱٫ استفاده مستقیم از منابع

۱-۱-۱٫ مطالعه متون تخصصی و کاغذی

۲-۱-۱٫ منابع، مقالات و مراجع پایاننامههای مرتبط، با روش زنجیرهای

۳-۱-۱٫ استفاده از کتابهای راهنما

۴-۱-۱٫ شناسایی کلیدواژهها در پایگاه کتابها

۵-۱-۱٫ فهرست مطالب کتابها

۶-۱-۱٫ خلاصه مقالات، فصول کتابها و پایاننامهها

۷-۱-۱٫  نمونه فصلها

۸-۱-۱٫ پیشینه تحقیق پایاننامهها

۹-۱-۱٫ پاورپوینتهای مرتبط

۱۰-۱-۱٫ مقالات موجود در پایگاههای اطّلاعاتی با عنوان مقالات برگزیده

۱۱-۱-۱٫ ارجاعات مقالات

۲-۱٫ واژهنامهها

۱-۲-۱٫ اصطلاحنامهها

اصطلاحنامههای کتابها

استفاده از جویشگرها

شرکتهای نشر

۲-۲-۱٫ پایگاههای مرتبط با فرهنگواژهها

۳-۲-۱٫ استفاده از دایرةالمعارف Britannica / Wikipedia

۴-۲-۱٫ استفاده از نرمافزارهای فرهنگواژه

۵-۲-۱٫ استفاده از افزونههای واژهنامهای مرورگر موزیلا فایرفاکس

۶-۲-۱٫ جستوجوی قاموسها در گوگل

۷-۲-۱٫ جستوجوی فرهنگواژههای کسبوکار با گوگل

۳-۱٫ استفاده از جستوجوی اینترنتی

۱-۳-۱٫ تعریف کلیدواژه در گوگل

۲-۳-۱٫ جستوجوی موضوع + Keywords

۳-۳-۱٫ جستوجوی واژگان کلیدی + FAQ

۴-۳-۱٫ استفاده از ظرفیتهای جستوجو

شناسایی عبارات و واژگان کلیدی جایگزین

حالتهای مختلفِ نوشتاری یک عبارت

شناسایی علامتهای اختصاری واژگان کلیدی

شناسایی واژگان کلیدی هممعنی، با املای مختلف

شناسایی حالتهای جمع کلمه در جستوجو

۵-۳-۱٫ جستوجو در اینترنت و بازی با کلیدواژهها (روش گلوله برفی)

۶-۳-۱٫ جویشگرهای تخصصی یا پایگاههای اطّلاعاتی مقالات

۷-۳-۱٫ جویشگرهای ASK و Google

۴-۱٫ استفاده از سایر پایگاههای اینترنتی

۱-۴-۱٫ پایگاه Google Adwords

۲-۴-۱٫ استفاده از پایگاههای مترجم برای ترجمه واژگان

۳-۴-۱٫ استفاده از راهنماهای وب

۴-۴-۱٫ استفاده از پایگاه Word Tracker و پایگاههای مشابه

۵-۴-۱٫ استفاده از پایگاههای دانشپژوه

۶-۴-۱٫ استفاده از منابع جمعآوریشده

 1. نکات مهمِ استفاده از کلیدواژهها

۱-۲٫ ظرایف جستوجو

تمرینهای فصل

 1. در جستوجوی پیشرفته گوگل عبارت «Marketing resources» را به همراه عبارت .edu یا .lib در فیلد دامنه، وارد و نتایج حاصل را بررسی کنید.
 2. در فیلد جستوجوی گوگل، عبارت «Public Administration» را با FAQ جستوجوکنید. چه واژگان مرتبطی استخراج کردید؟
 3. عبارت Management را در پایگاه زیر، جستوجوو واژگان مرتبط با آن را شناسایی کنید:

http://www.wordtracker.com

 1. در پایگاه اطّلاعاتی Proquest یا جویشگر گوگل، عبارات زیر را جستوجوکنید. آیا نتایج با یکدیگر مشابه هستند؟ Contingency Theory، Contingency Approach، Contingency Model و Contingency Management
 2. عبارت «~Management» را در گوگل جستوجوکنید. در نتایج، علاوه بر Management، چه واژگان دیگری ملاحظه میکنید؟
 3. در پایگاههای اطّلاعاتی و جویشگرها، دو عبارت «Information Technology» و «IT» را جستوجو کنید. چگونه میتوان در جستوجو بین IT به معنای کلمه «این» (در انگلیسی) و IT علامت اختصاری Information Technology تمایز قائل شد؟
 4. عبارات و واژگان US، America، United States و USA را در گوگل، جستوجوو نتایج را با یکدیگر مقایسه کنید.
 5. چه روشهایی برای شناخت علامتهای اختصاری به نظر شما میرسد؟
 6. در جویشگر http://www.ask.com، عبارت Index و Indices را جستوجوو نتایج را با یکدیگر مقایسه کنید. آیا در نتایج Index واژه Indices مشاهده میشود؟
 7. خلاصه مقالات، خلاصه کتابها و خلاصه پایاننامههای مرتبط با بحث رهبری (Leadership) را در اینترنت،جستوجوو واژگان کلیدی مرتبط با آن را استخراج کنید.
 8. چند پایگاه اطّلاعاتی معتبر که -در حوزههای مختلف مدیریت-، پایگاههای اطّلاعاتی را معرفی میکنند، نام ببرید.
 9. مقالهای معتبر درباره «تئوری اقتضایی»، استخراج کنید؛ سپس ۱۰ مقاله مرتبط با موضوع را از منابع آن استخراج و منابع اطّلاعاتی را بازیابی کنید.
 10. واژگان کلیدی بحث ادراک را از کتابهای رفتار سازمانی Greenberg، Schermerhorn، Luthans، Robbins و Krietner استخراج کنید.
 11. کلیدواژههای Strategic Management و Delta Model را در گوگل، جستوجوو سایر مقالات، کتابها و اطّلاعات مرتبط را بازیابی کنید.
 12. برای دستیابی به فصول نمونه کتابها، چه راههایی را پیشنهاد میکنید؟