فهرست جداول جدول ۱) سند راهبردی کتاب ۱۳ جدول ۲) ابزارها و فنون تحلیل محیط راهبردی ۱۰۶ جدول ۳) ارزیابی پویایی‌های محیطی به اعتبار سنجه‌ها و تلاطم‌های محیطی ۱۲۱ جدول ۴) پیوستار ساختار صنعت: از انحصار کامل تا رقابت کامل ۱۶۰ جدول ۵( توسعه محصول جدید و راهبردهای چرخه عمر محصول ۲۳۳ جدول ۶) عوامل […]

فهرست جداول

جدول ۱) سند راهبردی کتاب ۱۳

جدول ۲) ابزارها و فنون تحلیل محیط راهبردی ۱۰۶

جدول ۳) ارزیابی پویایی‌های محیطی به اعتبار سنجه‌ها و تلاطم‌های محیطی ۱۲۱

جدول ۴) پیوستار ساختار صنعت: از انحصار کامل تا رقابت کامل ۱۶۰

جدول ۵( توسعه محصول جدید و راهبردهای چرخه عمر محصول ۲۳۳

جدول ۶) عوامل حیاتی موفقیّت واحدهای وظیفه‌ای در هر یک از مراحل چرخه عمر محصول ۲۴۹

جدول ۷) ابزارها و فنون تحلیل منابع، قابلیّت‌ها و شایستگی‌ها ۲۶۳

جدول ۸) منابع مشهود ۲۷۳

جدول۹) منابع نامشهود ۲۷۵

جدول ۱۰) برخی از قابلیّت‌های واحدهای وظیفه‌ای در سازمان ۲۷۷

جدول ۱۱) چارچوب VRIO: معیارهایی برای کسب مزیّت رقابتی پایدار از منابع و قابلیّت‌ها ۲۹۴

جدول ۱۲) تحلیل مقایسه‌ای صورت‌های مالی از طریق نسبت‌های مالی ۳۱۵

جدول ۱۳) فرایند تبدیل دانش نظری و عملی مدیریّت و جهاد اقتصادی در سطوح مختلف ۳۴۴

جدول ۱۴) طرحهای انواع دانش در رویکرد فرایندی و عملیاتی ۳۴۶

جدول ۱۵) مقایسه رویکرد عملیّاتی و فرایندی در مدیریّت دانش ۳۴۷

جدول ۱۶) مزایای سیستم مدیریّت دانش برای اعضای سازمان ۳۵۵

جدول ۱۷) دارایی‌های معنوی در سازمان ۳۵۶

جدول ۱۸) تحلیل منابع و قابلیّت‌های حاصل از زنجیره ارزش در چارچوب VRIO 384

جدول ۱۹) مسائل نوظهور و توصیفی حاصل از تحلیل منابع، قابلیّت‌ها و شایستگی‌ها ۴۱۱

جدول ۲۰) فنون و ابزارهای شناخت و تحلیل مسائل ۴۱۲

جدول ۲۱) سیاست‌های عمومی جهاد اقتصادی متناسب با ویژگیهای توسعه‌یافتگی کشور در افق ۱۴۰۴ ۴۳۵

جدول ۲۲) سیاست‌های عمومی جهاد اقتصادی برای کسب جایگاه اوّل اقتصادی در منطقه ۴۳۷

جدول ۲۳) سیاست‌های عمومی جهاد اقتصادی برای کسب جایگاه اوّل علمی و فناوری در منطقه ۴۳۸

جدول ۲۴) سیاست‌های عمومی جهاد اقتصادی برای تحقق هویت اسلامی و انقلابی ۴۳۸

جدول ۲۵) سیاست‌های عمومی جهاد اقتصادی با توجه به الهام بخش بودن در جهان اسلام در افق ۱۴۰۴ ۴۴۰

جدول ۲۶) سیاست‌های عمومی جهاد اقتصادی به منظور تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالملل ۴۴۰

جدول ۲۷) توسعه و اجرای راهبردها در سطح سازمانی، ملّی، صنعتی و بین‌المللی ۴۶۵

جدول ۲۸) تحلیل وضعیّت رقابتی منابع و قابلیّت‌ها به منظور توسعه و اجرای راهبردها ۵۰۲

مطلب قبل: فهرست شکل‌ها مطلب بعد: سخن ناشر کتاب