مطالعه نگاشت سیستماتیک پژوهش‌های مدیریت راهبردی در نشریات علمی–پژوهشی منتخب کشور: شناسایی خلأهای پژوهشی و رهنمود‌هایی برای پژوهش‌های آینده مقاله ۲، دوره ۲۴، شماره ۷۱، زمستان ۱۳۹۷، صفحه ۳۱-۶۴ دریافت اصل مقاله (۱٫۲۵ MB) نوع مقاله: علمی _ پژوهشی نویسندگان رضا بنی‌اسد ۱؛ مهدی باقری‌میبدی۲؛ سید مصطفی بلادیان۳ ۱استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام […]

مطالعه نگاشت سیستماتیک پژوهش‌های مدیریت راهبردی در نشریات علمی–پژوهشی منتخب کشور: شناسایی خلأهای پژوهشی و رهنمود‌هایی برای پژوهش‌های آینده

مقاله ۲، دوره ۲۴، شماره ۷۱، زمستان ۱۳۹۷، صفحه ۳۱-۶۴

دریافت اصل مقاله (۱٫۲۵ MB)

نوع مقاله: علمی _ پژوهشی
نویسندگان
رضا بنی‌اسد email orcid ۱؛ مهدی باقری‌میبدی۲؛ سید مصطفی بلادیان۳
۱استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)
۲دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی ,دانشگاه امام صادق (ع)
۳دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی ، دانشگاه امام صادق (ع)