باسمه تعالی عظم شأنه ضمیمه سوّم: موضوع‍هایی برای پژوهش‍های بیشتر مقدمه عرصه‍های راهبردی در صنایع، دانشگاه‍ها، حوزه‍های علمیّه، دولت و جامعه نیازمند پژوهش‍های بنیادی، کاربردی و توسعه‍ای است تا بدین وسیله مسائل اساسی پیش روی آن هم در عرصه نظری و نظریّه‍پردازی و هم در عرصه آزمون نظریّه‍ها مورد کنکاش دقیق صورت پذیرد و مسیر […]

باسمه تعالی عظم شأنه

ضمیمه سوّم:
موضوع‍هایی برای پژوهش‍های بیشتر

مقدمه

عرصه‍های راهبردی در صنایع، دانشگاه‍ها، حوزه‍های علمیّه، دولت و جامعه نیازمند پژوهش‍های بنیادی، کاربردی و توسعه‍ای است تا بدین وسیله مسائل اساسی پیش روی آن هم در عرصه نظری و نظریّه‍پردازی و هم در عرصه آزمون نظریّه‍ها مورد کنکاش دقیق صورت پذیرد و مسیر آینده آن را برای تحقّق دهه پیشرفت و عدالت هموار کند.

بدین منظور با توجّه به این‍که در این کتاب هم مجال پرداختن به همه موضوع‍ها و وسعت آن‍ها نیست لذا برخی از موضوعات پژوهشی که به نظر می‍رسد نیاز به تحقیق بیشتری دارند معرفی می‍شوند.

امید است که دانشگاه‍ها در توسعه مفاهیم نظری آن‍ها از طریق تألیف کتاب‍ها، مقاله‍ها و پایان‍نامه‍ها بپردازند. دولت، بخش‍ها و صنایع نیز از طریق تعریف پروژه‍های کاربردی و عملیّاتی بر اجرای اثربخش این راهبردها در عرصه عمل بکوشند.

موضوع‍های پژوهشی، متناسب با محتوای هر فصل و مسائل جهاد اقتصادی مرتبط با آن، هستند و ممکن است گاهی موضوع‍ها، کلّی باشند که پژوهشگران با همّت خویش آن‍ها را متناسب با قابلیّت‍های علمی خود به موضوعاتی خرد تبدیل می‍کنند.

در ارائه این موضوع‍های پژوهشی هم نگاه مسئله محوری در پژوهش[۱]  و هم نگاه موضوع محوری در پژوهش[۲] رعایت شده است.

در این ضمیمه، متناسب با مطالب بیان شده در فصول و همچنین خلأهای پژوهشی حوزه جهاد اقتصادی برخی از موضوعات با هدف نگارش مقاله، تدوین پایان‍نامه و تألیف کتاب بررسی می‍شود:

 • راهبرد‍های بلندمدّت جهاد اقتصادی به منظور تحقّق دهه پیشرفت و عدالت
 • فهم و تحلیل مکاتب راهبردی در تحقّق جهاد اقتصادی در صنعت الف
 • رابطه بین راهبردهای نوظهور و تعهّدی در سازمان الف به منظور تحقّق اهداف جهاد اقتصادی
 • نقد و بررسی رویکردهای  برنامه‍ریزی در برنامه‍های کلان
 • نقد و بررسی برنامه‍ریزی استراتژیک در سازمان الف و اثرات آن بر جهاد اقتصادی
 • فهم و تحلیل تفکر رقابتی جهاد اقتصادی در عرصه بین‍المللی
 • شناسایی راهبردهای رقابتی محصول الف در بازارهای جهانی: مورد مطالعه: کشور الف
 • طراحی الگوی جامع دشمن‍شناسی ملّی با رویکرد جهاد اقتصادی
 • بررسی تفاوت‍ها و شباهت‍های جهاد اقتصادی و تلاش اقتصادی
 • شناسایی  مؤلفه‍های الگوی رقابت موازی در سازمان‍های فرهنگی: مورد مطالعه
 • شناسایی شکاف‍های راهبردی حاصل از تدوین راهبردها بر اساس مکتب موقعیّت‍‍یابی در ایران
 • سیری در اندیشه‍های مایکل پرتر و بررسی انتقادات وارد شده بر آن و راهکارهای عملیّاتی رفع آن‍ها در صنایع کشور مطالعه موردی: صنعت الف
 • سیری در اندیشه‍های منیزبرگ و کاربرد آن‍ها در سازمان الف
 • بررسی سیر تحوّل نظریّه‍های راهبردی مدیریّت متعارف و شناسایی میان‍برهای نظریّه‍پردازی بومی و ملّی
 • دانش ملّی و نقش آن در پیشبرد اهداف جهاد اقتصادی
 • تحلیل پویایی رقابت در صنعت الف و تحلیل راهبردهای تعاملی و تهاجمی در این صنعت
 • پیامدهای اجرایی نظریّه الف در سازمان الف
 • شناسایی شاخص‍های بهره‍برداری و انتخاب از مکتب راهبردی مناسب با سازمان الف
 • شناسایی موانع و راهکارهای  نظریّه‍پردازی اسلامی – ایرانی در حوزه مدیریّت راهبردی
 • بررسی آسیب‍های اجرای راهبردهای جهاد اقتصادی در سازمان الف
 • فهم و تحلیل عناصر پنج‍گانه راهبرد در سازمان الف
 • فهم و تحلیل لنزهای راهبرد در سازمان الف
 • الگوی شناسایی اقدامات سازمانی و ملّی
 • نقش برنامه‍ریزی کوانتومی در تدوین برنامه‍های کلان ملّی
 •  مؤلفه‍های راهبردهای تعهّدی جهاد اقتصادی
 • الگوهای شکل‍گیری راهبردی جهاد اقتصادی
 • طراحی الگوی بینش راهبردی /خطرپذیری راهبردی/ یادگیری راهبردی در سازمان الف به منظور دستیابی به اهداف سازمان
 • شناسایی آسیب‍های راهبردی در عرصه جهاد اقتصادی
 • فهم و تحلیل مؤلفه‍های اثرگذار تلاطم محیطی در صنعت الف
 • بررسی تطبیقی تلاطم‍های محیطی در صنعت الف و ب
 • فهم و تحلیل الگوها و فنون محیطی در هر یک از سطوح تلاطم محیطی
 • تحلیل عوامل کلان اقتصادی و اثرگذار بر صنعت الف
 • تحلیل عوامل کلان فرهنگی- اجتماعی و اثرگذار بر صنعت الف
 • تحلیل عوامل کلان سیاسی- قانونی و اثرگذار بر صنعت الف
 • تحلیل عوامل کلان علمی- فناوری و اثرگذار بر صنعت الف
 • تحلیل عوامل کلان جهانی و اثرگذار بر صنعت الف
 • بررسی راهکارهای توسعه شرکت‍های چندملیّتی و فراملیّتی
 • راهبردهای تحقّق الگوی جامع بومی اقتصاد اسلامی در کشور
 • تحلیل اثرات نیروهای کلان محیطی بر یکدیگر در تأثیر بر صنعت الف
 • تحلیل نیروهای رقابتی پورتر در صنعت الف؛
 • تحلیل الگوی چرخه‍های رقابتی در بین بنگاه الف (ایران) و بنگاه ب (کشور دیگر)؛
 • فهم و تحلیل ابررقابت در صنعت پتروشیمی ایران؛
 • تحلیل نیروهای رقابتی پورتر در صنعت الف در بازارهای صادراتی کشور؛
 • راهکارهای تقویت مزیت همکاری در صنایع داخلی؛
 • فهم و تحلیل چرخه صنایع در ایران؛
 • تحلیل مقایسه‍ای صنعت الف و صنعت ب با استفاده از نقشه رادار؛
 • نقش نوآوری و خلّاقیت ملّی در پویایی رقابتی؛
 • تحلیل نقشه صنایع ملّی در وضعیت فعلی و دهه پیشرفت و عدالت؛
 • آمایش سرزمین استان الف؛
 • تحلیل مقایسه‍ای مزیّت رقابتی، مزیّت همکاری، مزیّت همکاری مبتنی بر اعتماد و مزیّت هم‍رقابتی در صنعت الف؛
 • راهکارهای توسعه همکاریی بین ‍سازمانی در بخش عمومی؛
 • مؤلفه‍های اثرگذار صنعتی در راه‍اندازی کسب‍وکار جدید.
 • تحلیل گروه‍های رقابتی در صنعت الف (اگر واردکننده محصولات به ایران وجود دارد آن‍ها را تحلیل کنید).
 • فهم و تحلیل رقابت بین گروهی صنعت الف با ب در کشور دیگر برای کسب مزیّت رقابتی پایدار.
 • تحلیل جهاد اقتصادی با رقابت درون گروهی و رقابت بین گروهی.
 • آسیب‍شناسی فعّالیّت‍های بازاریابی بنگاه‍های داخلی در سطح بین‍المللی.
 • توصیف راهبردهای مشتری‍محوری و شرح‍نامه مشتریان.
 • شناسایی انواع مشتریان در ارائه خدمت‍رسانی بهتر به آن‍ها.
 • فهم و تحلیل راهبردهای مشتری‍محوری در شرکت الف و آسیب‍های آن.
 • فهم و تحلیل شرح‍نامه‍جامع مشتریان برای کالاهای صادراتی ایران؛
 • توصیف موقعیّت‍یابی بازار و رویکرد توسعه تجویزی و نوظهور آن؛
 • تحلیل و اولویّت‍بندی فرصت‍ها و تهدیدات حاصل از محیط راهبردی برای توسعه و اجرای راهبردهای جهاد اقتصادی؛
 • بررسی توسعه و اجرای راهبردهای نوظهور و تجویزی در مواجهه با فرصت‍ها و تهدیدات محیطی؛
 • تحلیل عوامل حیاتی موفقیّت در صنعت، با استفاده از ابزارهای تلاطم محیطی، محیط کلان، پویایی رقابتی، تحلیل همکاری و سایر ابزارها؛
 • شناسایی شاخص‍های پایش و اندازه‍گیری جهاد اقتصادی در حوزه‍های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قانونی؛
 • تحلیل مؤلفه‍های اجرایی راهبردهای جهاد ملّی پویا در هر یک از راهبردها
 • فهم و تحلیل شاخص‍های جهاد امنیتی-اطلاعاتی، جهاد فرهنگی-اجتماعی، جهاد سیاسی-قانونی و جهاد زیست‍محیطی در رابطه با جهاد اقتصادی؛
 • راهکارهای ایجاد سپر جهادی در برابر تهاجمات دشمنان؛
 • فهم و تحلیل جهاد اقتصادی علمی-اجرایی؛
 • فهم و تحلیل جهاد اقتصادی مدیریتی-سازمانی؛
 • فهم و تحلیل جهاد راهبردی-سیاستی؛
 • فهم و تحلیل جهاد دانشی-حکمتی؛

 


[۱]. problem-based research

[۲]. subject-based research