باسمه تعالی عظم شأنه ضمیمه اوّل: سیر مطالعاتی و مأخذ‍شناسی مدیریّت راهبردی مقدمه ۱٫ روش‍های شناخت منابع و مآخذ مدیریّت راهبردی ۱-۱٫ مرور کتاب‍های مدیریّت راهبردی در مجلّات معتبر ۲-۱٫ ناشران معتبر مدیریّت راهبردی ۳-۱٫ شناخت منابع پژوهشی و آموزشی دانشکده‍های مدیریّت ۴-۱٫ پایگاه‍های اطّلاعاتی کتاب‍ها و مجلّات ۵-۱٫ کتابخانه‍های دانشگاهی ۶-۱٫ سایت‍های ویژه فروش کتاب […]

باسمه تعالی عظم شأنه

ضمیمه اوّل:
سیر مطالعاتی و مأخذ‍شناسی مدیریّت راهبردی

مقدمه

۱٫ روشهای شناخت منابع و مآخذ مدیریّت راهبردی

۱-۱٫ مرور کتاب‍های مدیریّت راهبردی در مجلّات معتبر

۲-۱٫ ناشران معتبر مدیریّت راهبردی

۳-۱٫ شناخت منابع پژوهشی و آموزشی دانشکده‍های مدیریّت

۴-۱٫ پایگاه‍های اطّلاعاتی کتاب‍ها و مجلّات

۵-۱٫ کتابخانه‍های دانشگاهی

۶-۱٫ سایت‍های ویژه فروش کتاب در بخش بهترین فروش‍ها

۷-۱٫ ارتباط با متخصّصان دانش راهبرد

۸-۱٫ مآخذ آخر فصل‍های کتاب‍ها یا مقاله‍‍های علمی- پژوهشی

۹-۱٫ سایت‍های فعّال مدیریّت راهبردی

۱۰-۱٫ مجلّات معتبر مدیریّت راهبردی

۱۱-۱٫ اطّلاعات کتاب شناختی  کتاب‍های معتبر

۱۲-۱٫ دروس دانشگاهی مدیریت راهبردی

۱۳-۱٫ پیگیری تألیفات متفکران مدیریت راهبردی

۱۴-۱٫ انجمن‍های مدیریّت راهبردی

۱۵-۱٫ مراجعه به سیر کتاب‍ها

۱۶-۱٫ استفاده از کتاب‍شناسی‍های موجود

۱۷-۱٫ سایر روش‍های مکمّل شناخت مآخذ

۲٫ نقشه مطالعه راهبرد و مدیریّت راهبردی و مآخذ آن

نقشه مذکور در چند قطعه زیر ترسیم شده است:

  • فرایند مدیریّت راهبردی و راهبرد
  • نظریّه‍‍های مدیریّت راهبردی و راهبرد
  • مکاتب مدیریّت راهبردی و راهبرد
  • مبانی اقتصادی مدیریّت راهبردی و راهبرد
  • مبانی فلسفی مدیریّت راهبردی و راهبرد
  • مبانی رفتاری مدیریّت راهبردی و راهبرد
  • روش‍شناسی مدیریّت راهبردی و راهبرد
  • نظریّه‍‍پردازی مدیریّت راهبردی و راهبرد

۱-۲٫ فرایند راهبرد و مدیریّت راهبردی 

۱-۱-۲٫ مفاهیم راهبرد و مدیریّت راهبردی

۲-۱-۲٫ مآخذ سیر تکامل راهبرد و مدیریّت راهبردی

۳-۱-۲٫ تفکّر راهبردی

۴-۱-۲٫ تصمیمگیری راهبردی

۵-۱-۲٫ تحلیل محیط راهبردی

۶-۱-۲٫ تحلیل منابع،  قابلیّتها و شایستگیها

۷-۱-۲٫ مدیریّت مسائل راهبردی 

۸-۱-۲٫  چشمانداز راهبردی و بیانیه مأموریّت

۹-۱-۲٫ ارزیابی و انتخاب راهبرد (سطوح راهبرد)

۱۰-۱-۲٫ راهبرد در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی

۱۱-۱-۲٫ سیستم‍های اطّلاعات راهبردی

۱۲-۱-۲٫ اجرای راهبرد

۱۳-۱-۲٫ کنترل راهبردی

۱۴-۱-۲٫ کارت امتیازی متوازن

۲-۲٫ نظریّه‍‍های مدیریّت راهبردی و راهبرد

۱-۲-۲٫ مدیریّت عمومی و سیاست کسبوکار

۲-۲-۲٫  برنامهریزی سازمان

۳-۲-۲٫ تألیفات گروه مشاوران بوستن و مک کینزی

۳-۲٫ مکاتب مدیریّت راهبردی و راهبرد

۴-۲٫ مبانی اقتصادی مدیریّت راهبردی و راهبرد

۵-۲٫ مبانی فلسفی مدیریّت راهبردی و راهبرد

۶-۲٫ مبانی رفتاری مدیریّت راهبردی و راهبرد

۷-۲٫ روش شناسی راهبرد و مدیریّت راهبردی

۸-۲ . راهبرد و سایر علوم