مقاله: طراحی چهارچوب مفهومی خط‌مشی‌های تنظیمی در حوزه محتوای فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران نویسندگان علیرضا جمشیدی بروجردی سید مجبتی امامی رضا بنی اسد انتشار: فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران (‌در نوبت چاپ) چکیده امروزه، با رشد و گسترش فضای مجازی و بدنبال آن تسریع و تسهیل ارتباطات، فصل نوینی درحوزه ارتباطات ایجاد شده […]

مقاله: طراحی چهارچوب مفهومی خط‌مشی‌های تنظیمی در حوزه محتوای فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

علیرضا جمشیدی بروجردی

سید مجبتی امامی

رضا بنی اسد

انتشار: فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران (‌در نوبت چاپ)

چکیده

امروزه، با رشد و گسترش فضای مجازی و بدنبال آن تسریع و تسهیل ارتباطات، فصل نوینی درحوزه ارتباطات ایجاد شده است و روزبه‌روز بر تأثیرگذاری و گسترش آن افزوده می‌ گردد. با این وجود، همواره دو نگرانی مهم در ارتباط با این حوزه ، میان اکثر مسئولان و خط‌مشی گذاران و کشورهای مختلف جهان وجود داشته است. اول آنکه چه فرصت‌های بدیعی در این مقوله مهم وجود دارد و به چه نحوی می‌توان بهترین استفاده را از آن کرد و دوم آنکه چه تهدیداتی ممکن است در بهره‌برداری از آن وجود داشته باشد و نحوه مقابله مؤثر با این تهدیدات کدام است. کشور ما نیز از این قائله مستثنی نیست و در سال‌های اخیر پژوهش‌ها و اقدامات مختلفی در این راستا صورت پذیرفته است. همان‌طور که در بیشتر تقسیم‌بندی‌های ارائه شده درباره ابعاد فضای مجازی گفته شده است، فضای مجازی دارای دو بعد مهم محتوا و سخت‌افزار است، که بعد محتوایی آن بیشترین نمود خارجی را دارا بوده و در واقع خروجی اصلی و مهم‌ترین بعد این حوزه می‌باشد. ما در این مقاله سعی داریم با معرفی و استفاده مؤثر از خط‌مشی‌های تنظیمی، و همچنین بهره‎گیری از تجربیات مهم سایر کشورهای دنیا، یک نقشه راهنما و جامع برای تنظیم‌مقررات محتوای فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران ارائه دهیم. روش مورد استفاده در این پژوهش، چهارچوب مفهومی می‌باشد که با استفاده از شیوه ۸ مرحله‌ای ارائه شده توسط جبارین طرح‌ریزی شده است. در نهایت، بر مبنای روش پیش‌گفته، سه چهارچوب مفهومی منسجم و مجزا در اقسام اهداف، ابزارها و حوزه‌های تنظیم‌مقررات محتوای فضای مجازی ارائه شده است که با درک و فهم شیوه استفاده از تجمیع این سه چهارچوب مفهومی ارائه شده، راه برای تنظیم‌‌مقررات مؤثر محتوای فضای مجازی، برای خطمشی‌گذاران و پژوهشگران این عرصه هموارتر خواهد شد.

مفاهیم کلیدی: فضای مجازی، محتوای فضای مجازی، تنظیم مقررات فضای مجازی، خط‌مشی‌های تنظیمی، اینترنت

اطلاعات بیشتر مقاله پس از انتشار در مجله مربوط ارائه خواهد شد.