مقاله: طراحی چهارچوب مفهومی خط‌مشی‌های تنظیمی در حوزه محتوای فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران مقاله ۵، دوره ۴، شماره ۱، بهار ۱۳۹۷، صفحه ۹۶-۱۲۲ شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ppolicy.2018.66851 نویسندگان علیرضا جمشیدی بروجردی ۱؛ سید مجتبی امامی۲؛ رضا بنی اسد۳ ۱دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی […]

مقاله: طراحی چهارچوب مفهومی خط‌مشی‌های تنظیمی در حوزه محتوای فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

مقاله ۵، دوره ۴، شماره ۱، بهار ۱۳۹۷، صفحه ۹۶-۱۲۲

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ppolicy.2018.66851

نویسندگان
علیرضا جمشیدی بروجردی email ۱؛ سید مجتبی امامی۲؛ رضا بنی اسد۳
۱دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی دانشگاه تهران
۲استادیار گروه مدیریت دولتی گرایش سیاست گذاری عمومی
۳استادیار گروه مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک

 

 لینک دانلود اصل مقاله

لینک اطلاعات مقاله در سایت نشریه

چکیده

امروزه، با رشد و گسترش فضای مجازی و بدنبال آن تسریع و تسهیل ارتباطات، فصل نوینی درحوزه ارتباطات ایجاد شده است و روزبه‌روز بر تأثیرگذاری و گسترش آن افزوده می‌ گردد. با این وجود، همواره دو نگرانی مهم در ارتباط با این حوزه ، میان اکثر مسئولان و خط‌مشی گذاران و کشورهای مختلف جهان وجود داشته است. اول آنکه چه فرصت‌های بدیعی در این مقوله مهم وجود دارد و به چه نحوی می‌توان بهترین استفاده را از آن کرد و دوم آنکه چه تهدیداتی ممکن است در بهره‌برداری از آن وجود داشته باشد و نحوه مقابله مؤثر با این تهدیدات کدام است. کشور ما نیز از این قائله مستثنی نیست و در سال‌های اخیر پژوهش‌ها و اقدامات مختلفی در این راستا صورت پذیرفته است. همان‌طور که در بیشتر تقسیم‌بندی‌های ارائه شده درباره ابعاد فضای مجازی گفته شده است، فضای مجازی دارای دو بعد مهم محتوا و سخت‌افزار است، که بعد محتوایی آن بیشترین نمود خارجی را دارا بوده و در واقع خروجی اصلی و مهم‌ترین بعد این حوزه می‌باشد. ما در این مقاله سعی داریم با معرفی و استفاده مؤثر از خط‌مشی‌های تنظیمی، و همچنین بهره‎گیری از تجربیات مهم سایر کشورهای دنیا، یک نقشه راهنما و جامع برای تنظیم‌مقررات محتوای فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران ارائه دهیم. روش مورد استفاده در این پژوهش، چهارچوب مفهومی می‌باشد که با استفاده از شیوه ۸ مرحله‌ای ارائه شده توسط جبارین طرح‌ریزی شده است. در نهایت، بر مبنای روش پیش‌گفته، سه چهارچوب مفهومی منسجم و مجزا در اقسام اهداف، ابزارها و حوزه‌های تنظیم‌مقررات محتوای فضای مجازی ارائه شده است که با درک و فهم شیوه استفاده از تجمیع این سه چهارچوب مفهومی ارائه شده، راه برای تنظیم‌‌مقررات مؤثر محتوای فضای مجازی، برای خطمشی‌گذاران و پژوهشگران این عرصه هموارتر خواهد شد.

مفاهیم کلیدی: فضای مجازی، محتوای فضای مجازی، تنظیم مقررات فضای مجازی، خط‌مشی‌های تنظیمی، اینترنت