طرح درس: مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی باسمه تعالی طرح درس سیستم های اطلاعات مدیریت و فناوری اطلاعات دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی ۸۹ ( سال ۱۳۹۳) تذکر: این طرح درس با بروز رسانی و منابع جدید در سال ۱۳۹۴ نیمسال اول تحصیلی برای دانشجویان زیر ارائه حواهد شد: […]

طرح درس: مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی
باسمه تعالی

طرح درس سیستم های اطلاعات مدیریت و فناوری اطلاعات

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی ۸۹ ( سال ۱۳۹۳)

تذکر: این طرح درس با بروز رسانی و منابع جدید در سال ۱۳۹۴ نیمسال اول تحصیلی برای دانشجویان زیر ارائه حواهد شد:

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی ۹۰

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته مدیریت دولتی و سیاستگذاری ورودی ۹۰

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته مدیریت صنعتی ورودی ۹۰

در این طرح درس منابع زیر جهت استفاده دانشجویان گرامی که در مقاطع و کلاسهای مختلف تدریس شده است بارگذاری خواهد شد تا به فراخور نیاز بتوانند منابع مورد نیاز خود را دریافت کنند:

۱- مدیریت فناوری اطلاعات

۲- سیستم های اطلاعات مدیریت

۳- مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

۴- تجارت الکترونیک و کسب و کار اینترنتی

مقدمه:

در عصر اطلاعات، بدون دانش درباره فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی اداره سازمان ها، صنایع و سیاستگذاری در سطوح کلان ممکن نیست. این مهم برای دانشجویان مدیریت که با سازما ن ها و صنایع و کسب و کارها بطور مداوم در ارتباط هستند بیشتر جلوه گر است. در هر صورت اکثر صنایعی که در وضعیت کنونی خلق شده و آینده جهان را می سازند مرتبط با عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. اینترنت بستری بسیار مناسب برای خلق صنایع جدید است.

اهداف درس:

– شناخت مفاهیم سیستم های اطلاعاتی مدیریت و فناوری اطلاعات ( سامفا)

– کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ها

– عصر رایانش ابری و کاربردهای اینترنت در کسب و کار

فهرست منابع و مآخذ مهم :

منابع مدیریت فناوری اطلاعات:

۱٫ Brown, Carol V. (2012): Managing information technology. 7th ed. Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall.

دریافت متن کامل کتاب
حجم: ۸٫۹۸ مگابایت

۲٫ Reynolds, George Walter (2010): Information technology for managers. Boston, MA: Course Technology, Cengage Learning.

دریافت متن کامل کتاب
حجم: ۸٫۱۱ مگابایت

۳٫ Luftman, Jerry N.; Bullen, Christine V. (2004): Managing the information technology resource. Leadership in the information age. Upper Saddle River N.J.: Pearson Education.

۴٫ Turban, Efraim; Volonino, Linda; Wood, Gregory R. (2013): Information technology for management. Advancing sustainable, profitable business growth. 9th edition.

منابع استراتژی های فناوری اطلاعات:

۱٫ McKeen, James D.; Smith, Heather A. (2015): IT strategy. Issues and practices. Third edition.

۲٫ Applegate, Lynda M.; Austin, Robert D.; Soule, Deborah L. (2009): Corporate information strategy and management. Text and cases. International ed., 8th ed. London: McGraw-Hill.

۳٫

منابع سیستم های اطلاعات

در مورد سیستم های اطلاعات مدیریت کتابهای مختلفی برای منبع درسی دانشگاههای دنیا انتخاب شده است. در این دوره آموزشی مهمترین کتابهایی که مأخذ اصلی محسوب می شوند عبارت است از:

Laudon, Kenneth C.; Laudon, Jane P. (2013): Essentials of management information systems. 10th ed. Boston: Pearson.

دریافت
حجم: ۱۱٫۴ مگابایت

Laudon, Kenneth C.; Laudon, Jane P. (2012): Management information systems. Managing the digital firm. 12th ed. Boston: Prentice Hall.

دریافت
حجم: ۲۲٫۵ مگابایت

سایر منابع فناوری اطلاعات

۱٫ Mori, Kinji: Concept-oriented research and development in information technology (Wiley series in systems engineering and management).

طرح درس های مدیریت فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در دانشگاههای معتبر (‌مقطع کارشناسی و ارشد)

ISMT E-100 Information Systems Management (Harvard)

با محوریت منبع زیر:

Corporate Information Strategy and Management: Text and Cases (6th Edition)

Information Systems Organizations (FOX School of Business)

با محوریت منبع زیر:

Informtion System Today

http://pesona.mmu.edu.my/~wruslan/MISP1/

http://eiu.ngarrett.org/Documents/5670/Syllabus.pdf

https://www.mccombs.utexas.edu/~/media/Files/MSB/Sharepoint/Syllabi/IROM{f57a4a21133964f9f804fbbcd1d29b9ed5ba4e8aaad6c8ace68d619082604932}20Syllabi/2010-11/Fall2010/MIS{f57a4a21133964f9f804fbbcd1d29b9ed5ba4e8aaad6c8ace68d619082604932}20301{f57a4a21133964f9f804fbbcd1d29b9ed5ba4e8aaad6c8ace68d619082604932}20-{f57a4a21133964f9f804fbbcd1d29b9ed5ba4e8aaad6c8ace68d619082604932}20Intro{f57a4a21133964f9f804fbbcd1d29b9ed5ba4e8aaad6c8ace68d619082604932}20to{f57a4a21133964f9f804fbbcd1d29b9ed5ba4e8aaad6c8ace68d619082604932}20Information{f57a4a21133964f9f804fbbcd1d29b9ed5ba4e8aaad6c8ace68d619082604932}20Technology{f57a4a21133964f9f804fbbcd1d29b9ed5ba4e8aaad6c8ace68d619082604932}20Management{f57a4a21133964f9f804fbbcd1d29b9ed5ba4e8aaad6c8ace68d619082604932}20{f57a4a21133964f9f804fbbcd1d29b9ed5ba4e8aaad6c8ace68d619082604932}28Rui{f57a4a21133964f9f804fbbcd1d29b9ed5ba4e8aaad6c8ace68d619082604932}29.pdf.ashx

http://cxc.org/SiteAssets/syllabusses/CSEC/CSEC{f57a4a21133964f9f804fbbcd1d29b9ed5ba4e8aaad6c8ace68d619082604932}20InformationTechnology.pdf

Generating Business Value from Information Technology (MIT)

‌ Practical Information Technology Management (MIT)

جلسه اول: بیان ضرورت و مفاهیم فناوری اطلاعات

جلسه دوم: مفهوم و تعریف مدیریت و استراتژی و کاربرد آن در فناوری اطلاعات

جلسه سوم:‌،‌ مفهوم فناوری و فناوری اطلاعات و چارچوب راهبردی فناوری اطلاعات

جلسه چهارم : منابع و قابلیت های فناوری اطلاعات در سازمان

جلسه پنجم: اجزای فناوری اطلاعات به عنوان منابع استراتژیک سازمان

جلسه ششم: کسب مزیت رقابتی در بستر فناوری اطلاعات

جلسه هفتم: محیط شناسی فناوری اطلاعات

جلسه هشتم: روندهای جهانی و پارادایم غالب عرصه فناوری (‌صنایع شکل دهنده و بهره بردار از فناوری)

جلسه نهم: عوامل محیط کلان (‌فرهنگ و فناوری اطلاعات، اقتصاد و فناوری اطلاعات،‌ عوامل سیاسی ملی و فناوری اطلاعات،‌

جلسه دهم:‌چرخه عمر فناوری ها در سازمان ها و نقاط پرتاب رشد کسب و کارها

جلسه یازدهم: شناخت عوامل حیاتی موفقیت فناوری‌های اطلاعاتی در سازمان و شبکه های تعاملی آن

جلسه دوازدهم: روندهای موجود در صنعت و فناوری های اطلاعاتی (‌ شکل گیری روندهای صنایع بر اساس فناوری اطلاعات و کسب مزیت های رقابتی با استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان

جلسه سیزدهم: بازار و فناوری اطلاعات ( چگونه فناوری اطلاعات بخش بندی جدیدی در بازارها بوجود می آورد؟)

جلسه چهاردهم: مشتری و فناوری اطلاعات (‌نقش فناوری اطلاعات در رضایت مندی مشتریان و نظام های خدمت رسانی به مشتریان)

جلسه چهاردهم-۱: چشم انداز راهبردی و مآموریت کارویژه فناوری اطلاعات

جلسه پانزدهم: سطوح راهبردی سازمان ها و جایگاه فناوری اطلاعات در تصمیم گیری های اطلاعاتی در آن

جلسه شانزدهم: سطح خط مشی های کلان و کلی فناوری اطلاعات

جلسه هفدهم: سطح خط مشی های عمومی (‌خط مشی های قضایی،‌ قانونی و اجرایی فناوری اطلاعات)

جلسه هیجدهم: سطح استراتژی های خط مشی در فناوری اطلاعات

جلسه نوزدهم: سطح شبکه های سازمانی و جایگاه فناوری اطلاعات در آن (‌شبکه های بین سازمانی)

جلسه بیستم: سطح شرکت و جایگاه فناوری اطلاعات در اتخاذ راهبردهای مرتبط با کسب و کار در آن

جلسه بیست و یکم: سطح کسب و کار و استراتژی های رقابتی در حوزه فناوری

جلسه بیست و دوم: سطح وظیفه ای و نقش فناوری اطلاعات در پشتیبانی از آن

جلسه بیست و سوم: برنامه های عملیاتی در فناوری اطلاعات

جلسه بیست و چهارم: اجرای راهبردی و فناوری اطلاعات

جلسه بیست و پنجم: ساختار و فناوری اطلاعات

جلسه بیست و ششم: کنترل استراتژیک سازمان بر اساس فناوری های اطلاعاتی

مدیریت فناوری اطلاعات

=======

کسب و کار در بستر فناوری اطلاعات

جلسه اول: ملاحظات کلیدی در طراحی وب سایت برای کسب و کارها

جلسه دوم: تأسیس شرکت های برخط

جلسه سوم: راهکارهای مبارزه با تحریم های اینترنتی و معاملات از طریق آن

جلسه چهارم: شیوه گردآوری اطلاعات در مورد موضوعات تحقیقاتی و صنایع و شرکت ها

جلسه پنجم: پایگاههای اطلاعاتی گردآوری اطلاعات صنایع و شرکت ها

جلسه ششم: