کتاب: کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت جلد اول: راهبردهای جستجو در پژوهش‌های مدیریت جلد اول کتاب اینترنت و رایانه در مدیریت، به چهار بخش اصلی از چارچوب کتاب تحت عنوان بررسی منابع پژوهشی، شناخت موضوع و مسأله پژوهش، روش‌های شناسایی کلید واژه‌ها و همچنین عملگرها برای ترکیب بهینه واژگان پرداخته شده است. این کتاب […]

کتاب: کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت

جلد اول: راهبردهای جستجو در پژوهش‌های مدیریت

جلد اول کتاب اینترنت و رایانه در مدیریت، به چهار بخش اصلی از چارچوب کتاب تحت عنوان بررسی منابع پژوهشی، شناخت موضوع و مسأله پژوهش، روش‌های شناسایی کلید واژه‌ها و همچنین عملگرها برای ترکیب بهینه واژگان پرداخته شده است. این کتاب به عنوان منبع درسی کلاس‌های کاربرد کامپیوتر در مدیریت و رشته‌های مختلف علوم اجتماعی قابل استفاده است.

هدف از تألیف این کتاب آشنایی دانشجویان با پژوهش مجازی و شیوه های گردآوری اطلاعات و دبیات پژوهش برای تحقیقات است.